โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นางอรอุมา  สุธาทรัพย์ : ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางอรอุมา สุธาทรัพย์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิ่ม : หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิ่ม
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอรุณศรี อำนาจวสุสิน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอรุณศรี อำนาจวสุสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพนิดา  อ่วมเจริญ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพนิดา อ่วมเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกมลรัตน์ เทียนธนะวัฒน์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกมลรัตน์ เทียนธนะวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรัชญา สีหะวงษ์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุรัชญา สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายกิตติธัช วาดโคกสูง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายกิตติธัช วาดโคกสูง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางรัชเกล้า นนทะวงศ์  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางรัชเกล้า นนทะวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรัสนันท์ หิมาลี : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรัสนันท์ หิมาลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน