โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์  : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. รก.ผอ.กองสาธารณสุข
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. รก.ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม  : หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางพิมพ์พิศา สุวรรณเนตร์  : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิมพ์พิศา สุวรรณเนตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม  : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอาษา สวัสดี  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอาษา สวัสดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา โตสงวน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา โตสงวน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ