โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างผู้บริหาร
กองสาธารณสุข
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. รก.ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ไถ่ประยูร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเสาวรส มานะจินดานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายณัชพล ผกานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางศิริพร เพ็งเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเจนจิรา บุญวิเซ็นต์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวปรภัค ทรัพย์ผุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกพินิจ ดียา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สอบถาม