โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หน.ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
นายธนะวรรธน์ แสงทองฟ้า
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ
หน. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน หน. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคล
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศิวณัฐ สอนคุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิยะดา แก้วสุพรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมัชริญ ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชลาลัย วัดเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สอบถาม