โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม : หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์   : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนุศรา ถึงสุข  : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ สุมา : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอภิวัฒน์ สุมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์   : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ