โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นางแสงเดือน หลักแดน : เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์ : หัวหน้าฝ่ายการประชุม
น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
น.ส.ยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลศิริ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเทพพิทักษ์ มั่นกันนาน : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเทพพิทักษ์ มั่นกันนาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ศรัณยา พิทักษ์ภากร : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ศรัณยา พิทักษ์ภากร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 น.ส.รุสนันท์ ป้อมศักดา : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
น.ส.รุสนันท์ ป้อมศักดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
น.ส.วิภาวี ธรรมศิริพงษ์  : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
น.ส.วิภาวี ธรรมศิริพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
น.ส.ณภัสสรณ์  สุขสวัสดิ์ : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
น.ส.ณภัสสรณ์ สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน