โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ : ผอ.กองช่าง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ
ผอ.กองช่าง
นายณัฐดล สวัสดี : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายณัฐดล สวัสดี
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ : หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายบรรจง จันทศิลา : หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายบรรจง จันทศิลา
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายอัคคพล บริสุทธิ์ : นายช่างโยธาอาวุโส
นายอัคคพล บริสุทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายดำริ บุญศรี : นายช่างโยธาอาวุโส
นายดำริ บุญศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสถิตย์ ต้นสกุล : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสถิตย์ ต้นสกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร : นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น  : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ  : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฎากรธณ์ ทรัพย์สุดาวงศ์  : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเจษฎากรธณ์ ทรัพย์สุดาวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล   : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เรืออากาศโท กิรวุฒิ เทียนอิ่ม : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เรืออากาศโท กิรวุฒิ เทียนอิ่ม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 นายธนวัฒน์ สุดสวาท  : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายธนวัฒน์ สุดสวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์ : นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน