โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายรัชกฤต แก้วพิจิตร : เขต ๑
นายรัชกฤต แก้วพิจิตร
เขต ๑
ดาบตำรวจ ประกิจ  แสงเพลิง : เขต ๒
ดาบตำรวจ ประกิจ แสงเพลิง
เขต ๒
 นายวิชาญ  พรหมเอียด : เขต ๓
นายวิชาญ พรหมเอียด
เขต ๓
นายอนันต์  นิ่มปุญญกำพงษ์ : เขต ๔
นายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์
เขต ๔
นายศุภโชค  ศรีสุขจร : เขต ๕
นายศุภโชค ศรีสุขจร
เขต ๕
นายเอกภพ  แพรอัตถ์ : เขต ๖
นายเอกภพ แพรอัตถ์
เขต ๖
นายธเนศ  โชครัศมีศิริ : เขต ๗
นายธเนศ โชครัศมีศิริ
เขต ๗
นายอภินันท์  ศิริรังษี  : เขต ๘
นายอภินันท์ ศิริรังษี
เขต ๘
นายอภินพ วิภากูล  : เขต ๙
นายอภินพ วิภากูล
เขต ๙