โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา  : ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายสรัญญู ธำรงสินถาวร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสรัญญู ธำรงสินถาวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายกิตติวัฒน์ ตั้งกีรติกุล  : นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
นายกิตติวัฒน์ ตั้งกีรติกุล
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
นางสาวศธิธร  หลิมชัยสุวรรณ : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศธิธร หลิมชัยสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ