โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์ : รก.หน.ฝ่ายนิติการ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์
รก.หน.ฝ่ายนิติการ
นางสุปราณี นาเก่า : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสุปราณี นาเก่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางพิมพ์พิศา สุวรรณเนตร์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิมพ์พิศา สุวรรณเนตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคำรณ อ้นอินทร์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคำรณ อ้นอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.ภัทรพรรณ วีระอมรกุล : นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
น.ส.ภัทรพรรณ วีระอมรกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นางวรนาถ วัตรเอก : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวรนาถ วัตรเอก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววงเดือน ปัสสี : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววงเดือน ปัสสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชนิดาภา โชคอำนวย : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชนิดาภา โชคอำนวย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤษฏฺิภูมิ โพธิดารา : นิติกรปฏิบัติการ
นายกฤษฏฺิภูมิ โพธิดารา
นิติกรปฏิบัติการ
นางพลอยปภัส ครุณาสวัสดิ์ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพลอยปภัส ครุณาสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจิราพร ตันธนะชัย : เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
นางสาวจิราพร ตันธนะชัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน