โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายบรรทูล สนน้อย : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายบรรทูล สนน้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายศุภโชค ศรีสุขจร : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายศุภโชค ศรีสุขจร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางแสงเดือน  หลักแดน : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม