โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นางจารุวรรณ วรรณา : ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางจารุวรรณ วรรณา
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางกัญญาภัทร ศรีชาหลวง  : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางกัญญาภัทร ศรีชาหลวง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวสุภาพร สามพรานไพบูลย์ : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุภาพร สามพรานไพบูลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเดือนเพ็ญ เรียบทวี : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเดือนเพ็ญ เรียบทวี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปภังกร สามเพชรเจริญ  : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวปภังกร สามเพชรเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุภาภรณ์ กิจจา  : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ กิจจา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ